NATJEČAJ ZA IZBOR RAVNATELJA CKIM-A

Vrsta programa: 
Termin: 
Subota, 26. ožujka 2022. - 14:30

Rok za prijavu 26.3.2022. (više...)

Na temelju članka 38. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 5.stavak 2. i članka 6. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi („Narodne novine“ br. 96/01 i 98/19) i članka 33. i 34. Statuta Centra za kulturu i informacije Maksimir “, Urbroj: 87-DI-2013 od 13.9.2013.g. i Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Centra za kulturu i informacije „Maksimir“, Urbroj: 04-OD-2017 od 27.3.2017.g., Upravno vijeće Centra za kulturu i informacije Maksimir, na temelju Odluke od 22.2.2022. godine, raspisuje javni

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za kulturu i informacije Maksimir

Za ravnatelja/icu Centra može se imenovati osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 •  završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, (“Narodne novine” br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 I 131/17) s područja društvenih ili humanističkih znanosti ili umjetničkog područja;
 • koja se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima; 
 • koja ima pet godine radnog staža u djelatnostima kulture;
 • znanje jednoga stranog jezika;
 • koja je hrvatski državljanin;
 • koja nije pravomoćno osuđena ili protiv koje se ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv ljudskih prava i temeljnih sloboda, protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja, protiv osobne slobode, protiv privatnosti, protiv časti i ugleda, protiv spolne slobode, spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, protiv opće sigurnosti, protiv imovine, protiv gospodarstva, krivotvorenja, protiv intelektualnog vlasništva, protiv službene dužnosti, protiv pravosuđa, protiv javnog reda, protiv Republike Hrvatske, protiv strane države ili međunarodne organizacije, a koje je propisano Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br.125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19).

Iznimno, za ravnatelja/icu Centra može se imenovati osoba koja, pored gore navedenih uvjeta, nema završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integralni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br.123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 , 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17) s područja društvenih ili humanističkih znanosti ili umjetničkog područja, ako je istaknuti i priznati stručnjak na području kulture i s najmanje deset godina radnog staža.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Ravnatelj/ica se imenuje na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada i razvoja Centra.

Ravnatelj/ica se imenuje na temelju javnog natječaja na četiri godine.

Ista osoba može ponovno biti imenovana ravnateljem/icom Centra.

 

Kandidati dostavljaju na natječaj sljedeću dokumentaciju: 

 • vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj,
 • životopis s opisom dosadašnjeg rada,
 • prijedlog četverogodišnjeg programa rada i razvoja Centra.

Uz dokumentaciju kandidati su obvezni priložiti:

 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika),
 • dokaz o radnom stažu u djelatnostima kulture (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje  i drugi odgovarajući dokazi - ne stariji od 3 mjeseca),
 • dokaz o znanju jednog stranog jezika (preslika potvrde škole stranih jezika ili preslika indeksa i slično),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili elektronički zapis iz knjige državljana),
 • uvjerenje pribavljeno od nadležnog suda ili sustavom e-Građanin da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, koje ne smije biti starije od 15 dana od dana podnošenja prijave.

Natječajna dokumentacija se prilaže u elektroničkom zapisu ili preslici.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN broj 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog zakona, dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 49. navedenog zakona, dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se preporučeno poštom ili neposredno na adresu:

Centar za kulturu i informacije Maksimir
s naznakom “Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvaraj”
Ul. Lavoslava Švarca 18
10000 Zagreb

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama i Jutarnjem listu 25. veljače 2022.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, niti će biti pozvana na dopunu istih.

O izboru ravnatelja/ice kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj.

Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Centar za kulturu i informacije Maksimir kao voditelj obrade podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Odluka o rezultatima bit će objavljena na mrežnim stranicama Centra za kulturu i informacije Maksimir najkasnije do 10. svibnja 2022. Na službenim mrežnim stranicama Centra za kulturu i informacije Maksimir (http://www.mojmaksimir.com/) sukladno članku 10. stavku 1. točka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj: 25/13 i 85/15).

 

Upravno vijeće Centra za kulturu i informacije Maksimir